Vård och behandling för barn och unga

Vi erbjuder familjebaserad vård och behandling till barn, unga och deras närstående.


Familjebaserad behandling (FBT)

Att hantera en ätstörning är en enorm utmaning. Det är ett av skälen till att familjen görs delaktig – att hantera ätstörningen är något som barnet har mycket svårt att klara av på egen hand.

Familjebaserad behandling (FBT) är en terapiform som är särskilt anpassad för behandling av barn och ungdomar med ätstörningar. Det är den behandlingen som i dagsläget har starkast forskningsstöd och som rekommenderas som första behandlingsval.

Behandlingen bygger på föräldrarnas aktiva engagemang för att barnet ska tillfriskna från ätstörningen. Familjens stöd och engagemang tillsammans med att barnet vistas i sin hemmiljö är faktorer som är gynnsamma för ett snabbt tillfrisknande. Behandling i öppenvård är därför att föredra.

Fokus i inledningsfasen av behandlingen är att häva svält och bryta beteenden som vidmakthåller ätstörningen. Barnet/ungdomen kan behöva vara hemma från skolan och föräldrarna behöver oftast finnas till hands vid alla måltider.

Vårdenheter för barn och ungdomar


Öppenvård barn och unga

Öppenvård barn och unga är en öppenvårdsmottagning som behandlar patienter upp till 18 år. Mottagningen erbjuder i första hand FBT men patienter som är 16 år och äldre kan i vissa fall erbjudas KBT, till exempel vid hetsätningsstörning eller bulimi. Patienter under 16 år kallas alltid tillsammans med sin vårdnadshavare eller annan målsman.

Dagvård barn och unga

Dagvård barn och unga är en dagsjukvårdsenhet för familjer som är i behov av ett mer intensivt stöd än vad öppenvården kan erbjuda. Dagvården erbjuder gruppbehandling tillsammans med flera familjer som avslutas med gemensamma måltider där föräldrarna får stöd i måltidssituationer och att skapa struktur tillsammans.

Heldygnsvård för barn och unga

Vid Heldygnsvård Barn och unga vistas patienten tillsammans med sin familj. Avdelningen har åtta vårdplatser och ett vårdteam som är knuten till varje familj. Behandlingen går ut på att stötta föräldrarna att ta kontroll över måltiderna och få sitt barn att börja äta och återhämta i vikt.

Nationell högspecialiserad vård (NHV) för barn och unga

Från 1 december 2023 har SCÄ uppdraget att tillhandahålla nationell högspecialiserad vård. Vid NHV-vård får patienterna en intensiv vård som även inkluderar terapeutisk behandling under vårdtiden. Avdelningen har under hela vårdtillfället kontakt med patientens ordinarie vårdgivare som involveras och är delaktig i patientens vård, och vid utskrivning görs en planering för hur fortsatt behandling hos ordinarie vårdgivare ska se ut. 

Egenanmälan för barn och ungdomar

Egenanmälan för barn och unga

Om du är under 18 år behöver egenanmälan skickas in till oss och en målsman behöver stå med.

Patient och närståendeutbildning för barn och unga