Nationell högspecialiserad vård

Region Stockholm har av Socialstyrelsen fått nationellt uppdrag att utföra högspecialiserad vård (NHV) för viss vård vid svårbehandlade ätstörningar. Uppdraget inleds den 1 december 2023 och omfattar både barn, unga och vuxna.

Bakgrund till beslut

Socialstyrelsen har beslutat att viss vård vid svårbehandlade ätstörningar ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fem enheter i landet för vuxna och vid tre enheter för barn. De regioner som fått uppdraget att behandla både vuxna och barn är Uppsala, Stockholm  och Västra Götaland. Skåne och Västernorrland kommer endast att behandla vuxna. 

Inför att beslutet fattades har en sakkunnig grupp på uppdrag av Socialstyrelsen fått utreda om vårdområdet svårbehandlade ätstörningar skulle utgöra nationell högspecialiserad vård och hur många enheter som i så fall skulle behöva bedriva vården. Beslutet, som fattades om just fem enheter togs utifrån att det anses möjliggöra både en god tillgänglighet och samtidigt stärka vårdkvaliteten. Tanken är att de nationella vårdenheterna kommer att kunna hantera svårare fall (somatiskt instabila) i större utsträckning än i dag.

Vad innebär NHV-uppdraget för SCÄ?

 Det beviljade tillståndet innebär bland annat att vi har förbundit oss att:

  • Samverka med andra regioner som bedriver vård inom samma tillståndsområde 
  • Samverka med vårdgivare som remitterar patienter till högspecialiserad vård
  • Bidra till kunskapsspridning inom tillståndsområdet
  • Bedriva forskning, utveckling och utbildning

Samordningsgrupper

En lokal samordningsgrupp är tillsatt på SCÄ samt flera arbetsgrupper. Utöver det finns även en samordningsgrupp inom SLSO samt ett nationellt samordningsråd. Arbetet är omfattande och just nu arbetar man med översyn av flöden för remisser och bedömning, vårdinnehåll, bemanning och lokalisation.

Mer om Nationell högspecialiserad vård

Här kan du läsa mer om nationell högspecialiserad vård och aktuellt arbete som pågår hos Socialstyrelsen.

Nationell högspecialiserad vård - Socialstyrelsen