NHV-vård vid Stockholms centrum för ätstörningar

Från 1 december 2023 tillhandahåller Stockholms centrum för ätstörningar nationell högspecialiserad vård för svår ätstörning.

SCÄ har 5 vårdplatser för barn och unga och upp till 10 vårdplatser för vuxna. Från start kommer NHV- vården att tillhandahållas på våra sedan tidigare ordinarie vårdavdelningar.

Vem kan vårdas inom NHV?

För att kunna vårdas inom NHV krävs det en konsultationsremiss. Det ska finnas en bekräftad ätstörning där flera behandlingar har genomförts, minst en av behandlingarna ska ha skett i dagvård eller heldygnsvård, utan ett tillfredställande resultat. 

Våra remisskrav och remissmallen vi använder är upprättade av det nationella nätverket för NHV ätstörning. 

Inför vård 

NHV-vård föregås alltid av en bedömning där vi träffar patienten vid flera tillfällen. Om NHV-vård blir aktuell kommer även en planering ske tillsammans med remittent eller ordinarie behandlare som en förberedelse för vårdtiden. Vid vård för barn och unga inkluderas även vårdnadshavare i både bedömnings-och planeringsprocessen. 

Under och efter vårdtiden

Avdelningarna har under hela vårdtillfället kontakt med patientens ordinarie vårdgivare som involveras och görs delaktig i patientens vård. Utöver ordinarie behandlingsinnehåll får patienterna en intensiv vård som inkluderar terapeutisk behandling under vårdtiden.

Vid utskrivning görs en planering för hur fortsatt behandling hos ordinarie vårdgivare ska se ut. Cirka 12 månader efter utskrivningen gör vi en uppföljning tillsammans med patienten för att kontrollera att patienten mår bra och att den efterföljande behandlingen har fungerat.