Information till dig som remitterar patienter

Du är välkommen att skicka remiss till oss. För att remissen ska kunna hanteras så effektivt som möjligt och för att minska risken för behov av komplettering önskar vi en utförlig information om patientens aktuella ätstörningsproblem. 

Vår remisshantering

Inkomna remisser tas om hand av vår bedömning och utredningsenhet. Remisskonferenser sker dagligen för vuxna och tre dagar i veckan för barn och unga. Primärt beslut tas om patienten uppfyller kriterier för ätstörningsbehandling inom specialiserad ätstörningsvård. Därefter så görs en bedömning och sedan fördelas remissen till lämplig enhet på SCÄ för vidare handläggning. Om patienten inte uppfyller kriterierna skickar remissgruppen ett svar till remittenten.

Vi använder oss av journalsystem Take Care. Du som använder annat journalsystem kan skicka pappersremiss till oss. 

Välj rätt konsultationsorsak vid remiss för ätstörning

Sedan december 2023 finns det två olika konsultationsorsaker att välja mellan.

1. Regional vård - för majoriteten av patienterna

Den stora majoriteten av remisser till oss efterfrågar regionala insatser. Regionala insatser kan innebära konsultation, behandling i öppenvård eller dagvård eller inläggning i slutenvård. Akutremisser innebär alltid att det är en regional konsultationsorsak.
För remiss till regional vård ska remittenten välja Vuxna - ätstörning regional vård respektive Barn - ätstörning regional vård.

2. Nationell högspecialiserad vård, NHV – när regional vård har genomförts utan resultat

Det är bara om konsultationsorsaken gäller en förfrågan om nationell högspecialiserad vård, NHV, som konsultationsorsak ”NHV vuxen ätstörning” eller ”NHV barn och unga ätstörning” ska väljas.
Denna typ av vård är avsedd för patienter med svårbehandlade ätstörningar där regionala insatser inte har räckt till. Minst två riktade behandlingsförsök med adekvat intensitet ska ha genomförts, varav minst ett försöken ska ha skett inom dagvård eller slutenvård, utan att tillräckligt resultat har uppnåtts.

Remiss till NHV

För remittering till NHV finns det remisskriterier, utöver de som du kan ta del av här nedanför, som du som remittent behöver ta hänsyn till. Läs mer om remittering till NHV. 

Remisser ska innehålla följande information

 • Avsändare
 • Remissdatum
 • Patientuppgifter
 • Vårdnadshavare (för patient 0-17 år)
 • Frågeställning
 • Symtombild - Beskriv aktuell ätstörningsproblematik, ätbeteende och tankar, alternativt andra svårigheter bakom beteendena, samt frekvens av eventuella kompensatoriska beteenden
 • Hur länge problemen funnits
 • Aktuell längd, vikt och BMI
 • Somatisk anamnes
 • Psykiatrisk anamnes inklusive eventuell tidigare vård enligt LPT
 • Aktuella läkemedel
 • Eventuell akut medicinsk instabilitet orsakad av ätstörning
 • Tidigare behandlingstillfällen - Antal behandlingar, typ av behandling och intensitet, var dessa skett samt dess resultat
 • Information om tidigare genomförda utredningar eller observationer som kan vara relevanta i sammanhanget
 • Annan viktig information - Pågående graviditet eller nybliven förälder, social situation, aktuell sysselsättning, ärftlighet, funktionsnedsättning, andra pågående kontakter inom kommun eller hälso- och sjukvård
 • Samtycke till sammanhållen journalföring

 

Egenanmälan

Informera patient och vårdnadshavare (om patient är 0-17 år) att vi begär en egenanmälan av patienten. Egenanmälan är ett komplement för att få patientens och/eller vårdnadshavarens egna beskrivning. Patienten fyller i egenanmälan digitalt, den kan också skrivas ut och skickas till oss med post, se länkar till höger.

Pappersremiss och utskriven egenanmälan skickas till:

Stockholms centrum för ätstörningar 
Box 172 06 104 62 
Stockholm 

Konsultationer  

Vårdgrannar är välkomna att kontakta oss via konsultationsremiss för rådgivning vid frågeställningar som rör ätstörningsproblematik. Konsultation som avser inneliggande patient hänvisas till slutenvårdsläkare och övriga konsultationer hänvisas till öppenvård.

Observera att Stockholms centrum för ätstörningar inte har något akutuppdrag och kan inte bistå i akuta frågeställningar.

Senast ändrad 2024-03-05

Publicerad: 2023-02-08