Patientforum

Patientforum är en mötesform som erbjuds inom flera av våra psykiatriska verksamheter. Där kan du som patient ta upp idéer, förslag och synpunkter när det gäller vistelsen på avdelningen. Frågor om din egen vård tar du upp med din behandlare.

Så här går det till

Patientforum syftar till att fånga upp ditt perspektiv som patient eller närstående. Mötet leds av en mötesledare med egen erfarenhet av att vårdas inom psykiatrin, det hålls en gång i veckan och sker antingen i grupp eller enskilt. En person i chefsposition närvarar också, inga andra medarbetare är med på mötet. Alla patienter och närstående som vill får delta och under möten som sker i grupp är det okej att komma och gå under mötets gång. Mötesledaren för anonyma minnesanteckningar som sedan finns tillgängliga på enheten för såväl patienter, närstående och medarbetare. Mötesledaren och enhetschef har regelbundna avstämningar där minnesanteckningarna från patientforum ligger till grund för olika förbättringsarbeten. 

Sammanställning och utvärdering

Varje termin går psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde igenom och sammanställer det som tagits upp i alla verksamheters patientforum. Sammanställningen rapporteras till verksamhetens ledningsgrupp, och kan även presenteras i brukarråd och på avdelningens arbetsplatsmöte eller avdelningsmöte. Brukarråd är ett forum för diskussion mellan utsedda medarbetare och representanter från patient- och närståendeföreningar.

Resultat och beslut återkopplas kontinuerligt till patienterna på patientforum. Utöver patientforum ska det på varje avdelning finnas förslagslådor där du som patient kan lämna in idéer och synpunkter skriftligt.

Frågor

Om du har några frågor om patientforum kan du prata med chefen eller personalen på avdelningen. På denna sida hittar du även kontaktuppgifter till verksamhetens brukarinflytandesamordnare (BISAM).