Till dig som remitterar till NHV ätstörning

Våra remisskrav är delvis framtagna tillsammans med nationella nätverksgruppen för NHV och remissmallen vi använder är nationell.

För att kunna vårdas inom NHV kräver vi en konsultationsremiss. Remissen måste ha NHV som konsultationsorsak och det måste upprättas en betalningsförbindelse i form av en specialistvårdsremiss som bifogas konsultationsremissen.

Inklusionskriterier:

 • Konstaterad allvarlig ätstörning med primär eller sekundär somatisk eller psykiatrisk samsjuklighet
 • Flera behandlingsförsök ska ha genomförts hos ordinarie vårdgivare/hemregion där minst ett av behandlingsförsöken ska ha genomförts i dagvård eller heldygnsvård
 • Vården ska ha bedrivits med adekvat intensitet utan tillräcklig framgång
 • Om hemregionen inte har kunnat erbjuda adekvat vård och patienten är tillräckligt somatiskt stabil så att transport bedöms möjlig

Utredning inför remiss

För att underlätta bedömningsprocessen och för att kunna planera för en god vård vill vi gärna att psykiatrisk samsjuklighet är utredd innan remiss skickas. 

Minimikrav utredningar vuxna

  • MINI eller SCID-I inom 12 månader (om patienten ej är utredd för samsjuklighet tidigare)
  • AUDIT, DUDIT
  • Bedömning av suicidrisk och självskada

Minimikrav utredningar barn och unga

  • MINI-KID inom 6 mån (om patienten ej är utredd för samsjuklighet tidigare)
  • BOCS, CRAFFT ISAS 1 & 2, samt CATS
  • Bedömning av suicidrisk och självskada

Du laddar ner remissmallen till din dator -fyller i, skriver ut och skickar den till: 

Stockholms centrum för ätstörningar 
Box 172 06 104 62 
Stockholm 

Remissmall barn och unga
Remissmall vuxna


Bedömningsprocessen

Om avståndet till oss inte möjliggör fysiskt besök kommer bedömningsprocessen ske digitalt. Det är därför en fördel om remittenten utreder och bedömer samsjuklighet. Uppföljning av resultaten kan då också bättre omhändertas av patientens ordinarie behandlare.

SCÄ utför fördjupad bedömning i de fall det föreligger indikation på att detta behövs som underlag för att anpassa ätstörningsbehandlingen.

När en remiss kommer in till SCÄ gör vi en bedömning om patienten ska kallas till ett inledande bedömningssamtal. Om vi kallar patienten skickar vi en remissbekräftelse. Ett remissvar skickas efter att bedömningsprocessen är slutförd. Bedömer vi att patienten inte ska kallas skickar vi ett remissvar, med motivering till beslut, till remittenten.

Under bedömningsprocessens besök gör vi en fördjupad bedömning av ätstörningens svårighetsgrad och patientens eventuella hinder- och motivation till förändring. När bedömningsprocessen är genomförd beslutar vi om vård vid NHV-enheten är lämpligt.


När NHV-vård blir aktuellt

Remittent, eller ordinarie behandlare, kallas till ett tjänstemannamöte ifall det anses nödvändigt. Under mötet upprättas en överenskommelse av vårdens utformning samt hemregionens deltagande inför, under och efter utförd NHV-vård. Hemregionen, eller ordinarie vårdgivare, ansvarar för att sammankalla till eventuella SIP-möten under vårdtiden.

Planering genomförs därefter digitalt tillsammans med patient, remittent eller ordinarie behandlare. Vid mötet deltar även den person som patienten träffat under bedömningsprocessen samt personal från NHV-enheten. Är patienten under 18 år deltar även vårdnadshavare. En preliminär planering för vårdperioden upprättas.

Viss behandlingskontakt kan påbörjas i öppenvård, beroende på situation och efter överenskommelse med hemregion, om det är väntetid till en vårdplats.