För dig som för närvarande är patient hos Mando

Den 30 november 2024 löper regionens avtal med Mandometerklinikerna i regionen ut vilket påverkar dig som under hösten är i behov av fortsatt behandling.

Förändringar i ätstörningsvården

Den specialiserade ätstörningsvården kommer från december 2024 att drivas i sin helhet av oss, Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ). Vi erbjuder specialiserad ätstörningsvård inom öppenvård, dagvård och heldygnsvård för alla patienter i regionen.

Vad innebär förändringen för dig?

Under tiden fram till att avtalet löper ut har Mandometerklinikerna uppdrag att genomföra din behandling och behandla dig klart om det är möjligt.

Vi vet att tillit till vårdgivare och trygghet med behandlare och behandling tar tid att etablera. Därför har hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Mandometerklinikerna och SCÄ ett samarbete för att planera så att förändringen i din vård ska ske på ett tryggt och ordnat sätt.

Så här kommer det att fungera under hösten 2024:

Under perioden september – november har SCÄ en ökad kapacitet för att ta emot dig som är patient vid Mandometerklinikerna. Dina möjligheter att få behandling och tillfriskna ska påverkas så lite som möjligt under förändringen. Din delaktighet i planeringen av din fortsatta vård är avgörande.

  1. Om din nuvarande behandlare bedömer att du är i behov av fortsatt behandling efter den 30 november kommer Mandometerkliniken att skicka remiss till SCÄ. Dina behandlare på Mandometerkliniken och hos SCÄ kommer att föra dialog om hur din vård strax före och under själva övergången ska ges.
  2. Du kommer att få en kallelse från SCÄ för att planera din fortsatta vård.

Vad händer nu? Behöver du göra något?

Behåll fokus på din nuvarande behandling och att bli frisk. Prata med din behandlare om du känner oro eller har frågor.

  • Vill du redan nu ställa frågor om verksamheten på SCÄ kan du ringa 08-123 44 100 och välja knappval #3: utökad telefonrådgivning. Här svarar personal på frågor om vår verksamhet och vården som bedrivs. Du kan vara anonym.
  • Under hösten arrangerar vi flera informationsträffar för nya patienter. Det är ett bra tillfälle att i lugn och ro bekanta dig med SCÄs verksamhet. Mer information om datum, plats och hur du anmäler dig kommer att läggas upp på vår webbplats.
  • Du kan söka till oss själv genom att göra en egenanmälan. Om du är under 18 år behöver en målsman stå med som medsökande. 

Vilken vård erbjuder vi på SCÄ?

SCÄ erbjuder olika behandlingsalternativ för patienter i alla åldrar som har en allvarlig ätstörning, och bedriver vård utifrån de nationella riktlinjerna om ätstörning. Utifrån patientens ålder och vårdbehov gör vi en noggrann bedömning om vilken behandling och vårdnivå som är mest hjälpsam för patienten. Behandlingen utgår också från en individuell plan som patienten och behandlaren utformar tillsammans och följer upp under hela behandlingstiden. Om du går i uppföljningsprogrammet kommer du att erbjudas SCÄ:s digitala uppföljningsprogram. 

Vård och behandling