Dagens forskning, morgondagens vård för ätstörningar

Som en av världens största specialistkliniker vill Stockholms centrum för ätstörningar utveckla och förbättra ätstörningsvården.

Om oss

På Stockholms centrum för ätstörningar arbetar vi för att öka kunskapen om ätstörningar och att förbättra vården för patienterna. Forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs nära den kliniska verksamheten och i samarbete med andra forskargrupper.

Våra fokusområden

• Bakomliggande faktorer – varför får vissa personer ätstörningar och vilka återfaller i ätstörning?
• Utveckla ätstörningsvården och säkerställa att behandlingar är evidensbaserade
• Underlätta kontakt med vården – digital utveckling
• Kompensatoriska beteenden och fysisk aktivitet
• Öka livskvaliteten för personer med ätstörningar

Pågående forskningsprojekt på kliniken

 

Internetbaserad KBT för ätstörningar - Utveckling, implementering och utvärdering i en klinisk miljö

I projektet har det ingått att utveckla och utvärdera en internetbehandling för vuxna patienter hetsätningsproblematik (bulimia nervosa, hetsätningsstörning och relaterade tillstånd). Behandlingen är baserad på den evidensbaserade behandlingsmetoden Enhanced Cognitive Therapy (CBT-E). Behandlingen är implementerad på Stockholms centrum för ätstörningar och erbjuds idag via enheten Digital vård. En pilotstudie har genomförts och ytterligare en ytterligare en studie planeras. Huvudansvarig forskare är Elisabeth Welch, leg psykolog, leg psykoterapeut, docent på Stockholms centrum för ätstörningar och Karolinska institutet.

Vetenskapliga artiklar

Internet-based cognitive behavior therapy for eating disorders - Development and feasibility evaluation

Digital patient- och närståendeutbildning för ätstörningar - utvärdering av genomförbarhet och preliminära effekter

En internetbaserad patient- och närståendeutbildning för barn och ungdomar med ätstörningar har utvecklats och implementerats på Mottagning för barn och ungdomar på Stockholms centrum för ätstörningar. Två studier kommer att genomföras inom ramen för projektet.
Huvudansvarig forskare är Elisabeth Welch, leg psykolog, leg psykoterapeut, docent på Stockholms centrum för ätstörningar och Karolinska institutet.

The CompuLsive Exercise Activity TheraPy (LEAP)

I studien utvärderas effekterna av LEAP, ett KBT-program specifikt utvecklat för att hjälpa patienter hitta ett mer balanserat och sunt sätt att förhålla sig till träning. Personer som vill delta, randomiseras till sedvanlig behandling eller sedvanlig behandling med LEAP som ges i grupp utöver ordinarie behandling. Huvudansvarig forskare är Emma Forsén, leg psykolog, forskare och projektledare vid Centre for Eating Disorders Innovation, Karolinska Institutet

Vetenskapliga artiklar

Taking the LEAP: study protocol for a randomized, multicentre, naturalistic, efficacy trial of the compuLsive Exercise Activity theraPy (LEAP) - a cognitive behavioral program specifically targeting compulsive exercise in patients with eating disorders

Betydelsen av kulturella faktorer och migrationsbakgrund för vårdsökande och behandling inom den specialiserade ätstörningsvården

Studien genomförs i samarbete med Transkulturellt Centrum och Karolinska Institutet. I studien undersöks vilka hinder och svårigheter som finns när det gäller att söka hjälp inom ätstörningsvården för personer med migrationsbakgrund eller etnisk minoritetsbakgrund. Huvudansvarig forskare är Mattias Strand, överläkare vid Transkulturellt Centrum, Region Stockholm, och forskare vid Karolinska Institutet. 

Vetenskapliga artiklar

Migration background, eating disorder symptoms and healthcare service utilisation: findings from the Stockholm Public Health Cohort

The Cultural Formulation Interview as a clinical tool in the assessment of eating disorders: a pilot study

Generering av patientspecifika nervceller via hudbiopsier från patienter med anorexia nervosa

Studien syftar till att på ett molekylärt plan förstå de mekanismer i hjärnan som underbygger självsvälten vid anorexia nervosa. Genom att lära oss mer om dessa mekanismer har vi förhoppning om att kunna ta fram läkemedel som hjälper till att bryta självsvälten och bidra till tillfrisknande. Huvudansvarig forskare är Ida Nilsson, docent i Neurovetenskap och forskare vid Centrum för Molekylär Medicin, Karolinska Institutet.

Självvald inläggning

Självvald inläggning innebär att patienter, genom en överenskommelse med sin öppenvårdsmottagning och heldygnsvårdsavdelning, har möjlighet att själva bedöma när de är i behov av heldygnsvård. Den utvärdering som pågår om vårdmodellen syftar till att undersöka effekter av självvald inläggning gällande vårdkonsumtion och upplevelse av symtom, livskvalitet och autonomi, bland individer med tillgång till självvald inläggning.

Vetenskapliga artiklar

What are the effects of implementing patient-controlled admissions in inpatient care? A study protocol of a large-scale implementation and naturalistic evaluation for adult and adolescent patients with severe psychiatric conditions throughout Region Stockholm


Andra pågående projekt

Digital innovation för att förlänga effekten av ätstörningsbehandling

Innovationsfonden har beviljat medel för utveckla en intervention för att förlänga effekten av ätstörningsbehandling och minska risken för återfall. Utvecklingen är behovsdriven och inkluderar patienter, närstående, patientorganisation och kliniker på Stockholms Centrum för Ätstörningar. Projektledare är Anne-Charlotte Wiberg, socionom, leg psykoterapeut och doktorand. I projektgruppen ingår också Magdalena Jansson, leg psykolog, leg psykoterapeut, Joel Ekdahl, PTP-psykolog och Elisabeth Welch leg psykolog, leg psykoterapeut, docent.

Innovativa lösningar för en verklighetsanpassad och evidensbaserad ätstörningsbehandling

För att skapa optimala förutsättningar för en sammanhållen, flexibel och kvalitetssäkrad behandling kommer ett digitalt program att utvecklas. Programmet innehåller psykoedukation och interventioner som ingår i den evidensbaserade behandlingsmetoden Enhanced Cognitive Therapy (CBT-E). Programmet ska användas som komplement till behandling som utförs via fysiska möten. Projektledare är Magdalena Jansson, leg psykolog, leg psykoterapeut.

Digital behandling för en ny förbisedd patientgrupp inom ätstörningsvården, patienter med undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID)

Genom ett multidisciplinärt samarbete bestående av forskare, kliniker och slutanvändare utvecklas en internetbaserad behandling för ARFID.
Projektledare Thomas Parling, leg psykolog, PhD och forskare vid Centrum för psykiatriforskning, Region Stockholm och Karolinska Institutet.

Emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende (ERGT- Emotion Regulation Group Therapy)

Vi vill i denna studie undersöka patienters erfarenheter av ett tillägg av en emotionsregleringsbehandling som ges i grupp om 16 veckor, cirka 2,5 timmar per tillfälle och som syftar till att minska självskada och andra destruktiva beteenden genom att öka förmågan till att förstå, tolerera och hantera känslor. Studien sker i öppenvård.
Det som är nytt med den här behandlingen är att den fokuserar särskilt på känslor och hur vi hanterar våra känslor. Innehållet i behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och modern forskning om emotioner och har visat sig effektiv i tidigare studier.
Huvudansvarig forskare är Hanna Sahlin, Med dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. Behandlare på SCÄ är Alexandra Boalt, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i psykologisk behandling, och Susanne Werner, leg. psykolog.