Skriv ut den här sidan

Mottagningen för vuxna

Mottagningen för vuxna bedriver öppenvårdsbehandling för dig som har fyllt 18 år.

Om oss

Mottagningen för vuxna erbjuder individuella samtal, gruppbehandling och informationsträffar. Vi har även internetbaserad behandling för patienter med hetsätningsproblematik.

Första kontakten

När vi har tagit emot din egenanmälan kallas du till ett första besök hos en av våra behandlare inom 30 dagar. På första besöket går vi genom dina nuvarande problem, din bakgrund och eventuell tidigare behandling. Vid bedömningen använder vi oss av Riksät som är ett nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling. Riksät ligger även till grund för utvärdering av all vård som bedrivs på kliniken. I vissa fall behöver du även genomgå en läkarundersökning som en del av diagnostiken. Därefter gör vi en helhetsbedömning av din ätstörning och tar beslut om behandling ska inledas.

Behandlingen utgår från din vårdplan

All behandling hos oss utgår från en vårdplan som du och din behandlare utformar tillsammans. Vårdplanen utgår både från dina behov och från de kliniska riktlinjerna som tillsammans avgör vilken behandling som bäst kan hjälpa dig att bli fri från ätstörning. Eftersom vi bedriver forskning på kliniken kan du ibland bli erbjuden att ingå i olika forskningsprojekt och då kan behandlingsupplägget se lite annorlunda ut. Målsättningen är att behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter ditt första besök, dock senast inom 90 dagar.

Första steget är Basinformation

Behandlingen inleds med att du och dina närstående bjuds in till Basinformationen som består av fyra föreläsningar med dietist, läkare, fysioterapeut och psykolog. Där får du information om friskt ätande, kroppsliga och psykologiska aspekter av ätstörningen samt fysisk aktivitet vid ätstörning.

Behandlingen

Efter Basinformationen träffar du din behandlare för fortsatt behandling. Beroende på din problematik kan behandlingen ske antingen via internetbaserad KBT eller genom 5-6 individuella samtal. Oavsett behandlingsform arbetar vi med matdagbok och beteendeanalys för att ringa in svårigheter som är förknippade med maten. Det ligger sedan till grund för att hitta nya förhållningssätt och arbeta med förändringar som hjälper dig att normalisera ditt ätande. Under behandlingen dyker det ofta upp tankar och känslor som behöver bearbetas vilket är en del i det förändringsarbetet.

Utvärdering och fortsättning

Efter behandlingsperioden gör vi en utvärdering av vårdplanen. Vi tar gemensamt ställning till någon form av fortsättning eller om behandlingen ska avslutas. Vid avslut gör vi även en avslutande registrering i kvalitetsregistret Riksät.

I vissa fall behövs ytterligare hjälp

Förutom internetbehandling och individuella samtal kan vi erbjuda:

  • Besök hos dietist
  • Besök hos fysioterapeut – både individuellt och i grupp.
  • Läkarbesök för t ex provtagning, medicinering eller eventuell sjukskrivning
  • Gruppbehandling med inriktning på symtom, självkänsla och kropp
  • Fortsatta individuella samtal

I samråd med dig kan mottagningens behandlare även remittera dig vidare till klinikens dagvårdsbehandlingar och till heldygnsvård.

Kontakt

Har du frågor om Mottagning för vuxna? Kontakta enhetschef Allan Scharf: allan.scharf@sll.se