Dagens forskning, morgondagens vård för ätstörningar

Som en av världens största specialistkliniker vill Stockholms centrum för ätstörningar utveckla och förbättra ätstörningsvården.


Om oss

Forsknings- och utvecklingsenheten (SCÄ FoU) är vår egen enhet för forskning och utveckling på Stockholms centrum för ätstörningar. Vi arbetar för att öka kunskapen om ätstörningar och att förbättra vården för patienterna. Forskning och utvecklingsprojekt bedrivs nära den kliniska verksamheten och i samarbete med andra forskargrupper. 

Yvonne Juhlins forskargrupp

Vår forskargrupp är knuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och leds av Yvonne von Hausswolff-Juhlin, docent och verksamhetschef på SCÄ. Läs mer om forskargruppen på Karolinska institutets hemsida >

Våra fokusområden

  • Bakomliggande faktorer – Varför får personer ätstörningar?
  • Utveckla ätstörningsvården
  • Underlätta kontakt med vården
  • Säkerställa att behandlingar är evidensbaserade
  • Öka livskvaliteten för personer med ätstörningar

Kontakt

Elisabeth Welch, enhetschef och PhD:
elisabeth.welch@sll.se

Yvonne von Hausswolff-Juhlin, forskargruppsledare och docent:
yvonne.vonhausswolff-juhlin@sll.se


Ett urval av pågående forskningsprojekt:

 

Lisdexamfetaminbehandling av bulimia nervosa med och utan samtidig sannolik ADHD

Fastställa om Lisdexamfetamin minskar symtomen vid bulimia nervosa och belysa om en eventuell effekt påverkas av graden av samtidiga ADHD-symtom eller är beroende av en samsjuklighet med ADHD.

Doktorand: Nils Erik Svedlund
Handledare: Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Ylva Ginsberg och Claes Norring
Kontakt: nils.erik.svedlund@ki.se

Självvald inläggning för personer med allvarlig ätstörningssjukdom

Utvärdering av självvald inläggning för vuxna patienter inom heldygnsvården, hälsoekonomi och patientens upplevelse.

Doktorand: Mattias Strand
Handledare: Yvonne von Hausswolff-Juhlin, Cynthia Bulik och Sanna Aila Gustafsson
Kontakt: mattias.strand@sll.se

NÄRA - En internetbehandling för ätstörningar

I samarbete med forskare från Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och eHälsoinstitutet i Kalmar tar vi fram en ny internetbehandling baserad på Enhanced Cognitive Behavior Therapy (CBT-E). I studien utvärderar vi implementeringen, användbarheten och behandlingseffekter.

Doktorand: Anne-Charlotte Wiberg
Handledare: Elisabeth Welch, Ata Ghaderi och Yvonne von Hausswolff-Juhlin
Kontakt: anne-charlotte.wiberg@sll.se

Eira-mottagningen

Patienter som har varit sjuka i en ätstörning under flera år och som trots upprepade behandlingsförsök inte har tillfrisknat behöver hög och mångsidig kompetens för att förbättra sitt mående och sin livskvalitet. Eira-mottagningen tillhandahåller individanpassad behandling i öppenvård speciellt avsedd för långtidssjuka patienter med ätstörningar (SEED - Severe and Enduring Eating Disorders).

Elisabeth Welch, enhetschef
Kontakt: elisabeth.welch@sll.se
Läs mer om Eira-mottagningen >

 

Ett urval av samarbetsprojekt:

 

IMA - Investigating the Microbiome in Anorexia Nervosa

SCÄ samarbetar med Center for Eating Disorder Innovation (CEDI) för att undersöka vilka biologiska och miljömässiga faktorer som påverkar behandlingsresultat vid anorexia nervosa. Vi på SCÄ hjälper till att rekrytera deltagare till studien och samlar in prover.

Doktorand: Camilla Wiklund (CEDI)
Handledare: Cynthia Bulik, Ralf Kuja-Halkola, Paul Lichtenstein, Katarina Bälter och Elisabeth Welch
Kontakt: camilla.wiklund@ki.se
Center for Eating Disorder Innovation (CEDI) >

BEGIN - Binge Eating Genetics INitiative

SCÄ samarbetar med Center for Eating Disorder Innovation (CEDI) i den första stora studien som undersöker hur människans genuppsättning och tarmbakterier interagerar både i sjukdomsutveckling och fortsatt sjuklighet vid bulimi och hetsätningsstörning. Vi på SCÄ hjälper till att rekrytera deltagare till studien och samlar in prover.

Projektansvariga: Malin Rådström, Virpi Leppä och Cynthia Bulik (CEDI)
Kontakt: malin.radstrom@ki.se
Center for Eating Disorder Innovation (CEDI) >

Tandhälsa och ätstörningar

SCÄ samarbetar med Eastmaninstitutet, Folktandvården och Karolinska Institutet. En studie på kliniken som undersöker hur problem med munhälsan yttrar sig vid olika ätstörningar samt hur livskvaliteten påverkas.

Projektansvariga: Ulrica Gidlund (Eastmaninstitutet) och Yvonne von Hausswolff-Juhlin
Kontakt: ulrica.gidlund@sll.se
Eastmaninstitutet >