Behandling för barn och ungdomar

För behandling av barn och unga erbjuder vi alla patienter och deras närstående familjebaserad behandling.


Familjebaserad behandling (FBT)

Familjebaserad terapi (FBT) är en familjeterapiform som är särskilt anpassad för behandling av barn och ungdomar med ätstörningar. Behandlingen grundar sig på familjens egen förmåga och resurser att hjälpa sitt barn att bli frisk från ätstörningen. FBT är den behandling som i dagsläget har starkast forskningsstöd och rekommenderas som första behandlingsval för barn och unga med ätstörningar.

Behandlingen består av tre faser

  • Fas 1 handlar om att hjälpa föräldrarna att normalisera barnets vikt och ätbeteende. Det innebär att föräldrarna tar kontroll över måltiderna och ser till att barnet äter tillräckligt och jämnt fördelat över dagen. Till en början kan det innebära att barnet behöver vara hemma från skolan och att föräldrar finns närvarande vid alla måltider under dagen.
  • Fas 2 fokuserar på att barnet ska bli mer självständig och ta mer ansvar kring måltiderna. Det är en process som ofta tar tid och innebär att på nytt lära sig att äta i sociala sammanhang och att äta mer flexibelt. Föräldrarna lämnar stegvis över ansvaret till barnet, med mindre övervakning och ändrad måltidsfrekvens. Målet är att barnet också ska återgå till sin normala utveckling med att umgås med vänner och att börja med fritidsaktiviteter igen.
  • Fas 3 innebär att barnet går tillbaka till sitt normala liv med fokus på ett balanserat förhållningssätt till mat, kropp och vikt. Vi går också igenom strategier för att förebygga återfall. Om det finns andra problem som patienten behöver behandling för så hjälper vi till att vägleda till rätt vårdinstans.

Stöd i skolarbetet

När du går i behandling för ätstörningar kan du ibland vara tvungen att vara borta från den ordinarie skolundervisningen, under både kortare och längre perioder. Därför erbjuder vi undervisning och stöd i skolarbetet till barn och ungdomar upp till 20 år som behandlas i heldygnsvård, dagvård eller öppenvård. Skolan drivs av ESS-gymnasiet och har en heltidsanställd lärare som har kontakt och samarbetar med ordinarie skolor.

Vårdenheter för barn och ungdomar


Mottagningen för barn och ungdomar

Mottagningen för barn och ungdomar är vår öppenvårdsmottagning som behandlar patienter upp till 18 år. Mottagningen erbjuder individuella samtal och familjesamtal. Patienter under 16 år kallas alltid tillsammans med sin vårdnadshavare eller annan målsman.

Familjedagvården

Familjedagvården är en dagsjukvårdsenhet för familjer som är i behov av ett mer intensivt stöd än vad öppenvården kan erbjuda. Familjedagvården erbjuder gruppbehandling tillsammans med flera familjer som avslutas med gemensamma måltider där föräldrarna får stöd i måltidssituationer och att skapa struktur tillsammans.

Familjevårdsavdelningen

Familjevårdsavdelningen är en heldygnsvårdsavdelning där patienten vistas tillsammans med sina familj. Avdelningen har sju vårdplatser och ett vårdteam som är knuten till varje familj. Behandlingen går ut på att stötta föräldrarna att ta kontroll över måltiderna och få sitt barn att börja äta och återhämta i vikt.

Egenanmälan för barn och ungdomar

Egenanmälan för barn och ungdomar

Om du är under 18 år behöver egenanmälan skickas in till oss och en målsman behöver stå med.

Patient och närståendeutbildning för barn och ungdomar