Vårdpengar har gått till vård

Vårdpengar respektive forskningspengar har använts på ett korrekt sätt. Det menar ledningen för Stockholms läns sjukvårdsområde som ställer sig frågande till uppgifter i den granskningsrapport kring Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) beställt av Sirona Group AB.

Stockholms Centrum för ätstörningar (SCÄ) har ett vårduppdrag genom avtal med HSF och därtill ett forsknings-, utvecklings- samt utbildningsuppdrag som del av universitetssjukvården genom regionalt ALF-avtal mellan Region Stockholm och Karolinska institutet.

Medel har använts på rätt sätt

Bakgrunden till HSF's granskning var uppgifter inkomna via mejl hösten/vintern 2018 om att pengar förts från vårdersättningar till forskningsprojekt. Dessa uppgifter kom även SLSO till del varför SLSO:s internrevisorer direkt initierade en egen utredning. Inga indikationer på att medel från huvudavtalet med beställaren använts till forskning identifierades. I dagarna har SLSO ånyo genomfört en kontroll av hur vårdpengar använts. Inte heller nu har uppgifterna kunnat bekräftas. SLSO har lämnat in sitt svar till HSF.

Ökande vårdköer identifierade

När det gäller vårdköer kan SLSO bekräfta uppgifterna som kommer fram i konsultrapporten. Jämfört med förra hösten har antalet patienter som vill komma till SCÄ ökat med nästan 40 procent och just nu står många patienter i kö till SCÄ, varav några är barn.

– Det är mycket bekymrande att de får vänta. Det är inte bra för någon att vänta, säger tf verksamhetschef för SCÄ Margaretha Sandved.

SCÄ arbetar intensivt för att försöka hjälpa upp situationen och tar emot fler nu än tidigare. Bland annat prioriteras barn och unga, arbetssättet är förändrat så att läkare inte alltid är med vid första besöket och SCÄ har utökat sin telefonrådgivning.

Samtycke till deltagande i forskning ska alltid inhämtas

Sirona Groups granskningsrapport innehåller uppgifter om att patienter på SCÄ deltagit i forskning utan att samtycke inhämtats. SLSO:s egen granskning visar att det inte varit tydligt i det aktuella fallet om det rört sig om forskning eller verksamhetsutveckling.

Mot denna bakgrund har SLSO initierat en fördjupad granskning av detta samt en systematisk genomgång av samtliga forskningsprojekt vid SCÄ för att klarlägga fakta. Att inte följa de regelverk som gäller för forskning är oacceptabelt och allvarligt, samtycke och möjligheter att närhelst avbryta är grundläggande.

Publicerad 2019-09-26